รายงานผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf