ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านจ้อง

O28-ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน.pdf