การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf