การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี

O34 แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติ.pdf