ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจ้อง

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและ
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนบ้านจ้อง

คณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ
และเวียนเทียน ณ วัดบ้านจ้อง 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ ลานคุณธรรม โรงเรียนบ้านจ้อง

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ
ในการอ่าน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 

อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โดย โรงเรียนนานาชาติวันโฮป 

เข้าค่ายลูกเสือสามัญชั้นป.5-6
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
โป่งผาศรีเมืองชุม 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายประสงค์ ดวงคิด
เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมกีฬา"โป่งผาเกมส์" ครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2567 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผา

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
ชัั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2566